Bodrum'un Yeni Stili

SARUHAN TURİZMCİLERİ UYARDI!

Yüksel Ünver

0 81

SARUHAN TURİZMCİLERİ UYARDI!

Bodrum Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aday Adaylığı açıklamasını geçtiğimiz hafta yapan Mustafa Saruhan, Bodrum’da halen faaliyetlerine devam eden turizm işletme belgeli tesis sahiplerini ve turizmcileri uyardı.

08.07.2013 tarihinde 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve camiada yeşil yıldız olarak da bilinen Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği konusuna dikkat çeken Mustafa Saruhan bu desteğin, geçtiğimiz gün yürürlüğe giren 191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldığı bilgisini verdi.

Mustafa Saruhan,  yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“24 Ekim 2018 Tarihli ve 30575 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, 191 Karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden, Bodrum’da faaliyetlerine devam eden turizm işletme belgeli tesis işletmecilerini ve turizmcilerimizi uyarmanın vatandaşlık görevi olduğu inancındayım.

2013/5265 sayılı kanunla, bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce yürürlüğe giren, “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği” geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımızın kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

31 Aralık 2018 Tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu iptal kararı ile yeşil yıldızlı turistik tesislerde tüketilen elektrik enerjisi bedeline uygulanan destek tamamen kalkmış olacak. İptal edilen 2013/5265 sayılı BKK maddeleri uyarınca, teşvik miktarı tesislerin bulunduğu bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarife arasındaki farkı kadar, yani bu bizim bölgemizdeki dağıtım şirketimizin tarifesine göre yaklaşık %10 civarında oluyor. İşte bu destek ne yazık ki 2019 yılından itibaren sağlanmayacak demek anlamına geliyor. Bu da tesislerimizin yıllık bütçe kalemlerinde önemli bir miktara tekabül ediyor. Oldukça sıkıntılı bir dönem geçiren sektörde ayakta durmaya çalışan turistik işletmelerimiz, bu karar iptalinden dolayı yıllık bütçelerini bu desteğin kaldırıldığını bilerek hazırlamak durumunda kalacaklar.

6704 sayılı kanun ile ecrimisil ve irtifak bedelleri gibi ödemelerin, geçtiğimiz sezon turizm belgeli yatırımcıları rahatlatacak şekilde taksitlendirildiği ve 3 yıl ertelendiği dikkate alındığında, bu karar turizm sektörü açısından istikrarsız bir çerçeve oluşturacaktır. Umut ediyorum ki kendisi de bir turizmci olan Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız bu teşvikin sürdürülmesi için gerekli çalışmaları yapacaktır.

Ben ve ekibim bu sürecin yakın takipçisi olacağız. Çıktığımız bu yolda sizlere hizmet etme şerefine eriştiğimizde, turizmcilerimize en azından ellerinden alınan desteğin kendilerine farklı yollardan kazandırılması için şimdiden kollarımızı sıvadık.

Turizmin ve turizm yatırımcılarımızın her zaman yanında olacağımızı daha önce de söylemiştim, yeniden söylüyorum. Bodrum’un en önemli gelir kaynağı turizmdir. Bu sektöre nitelikli turistler kazandırırken, turizm yatırımcılarımızın ihtiyaç duydukları destekleri sağlamalıyız. Mevcut şartların, kanun ve kararnamelerin bize verdiği imkânlar doğrultusunda turizm sektörüne her türlü yardım ve yatırımı yapmak bizim görevimiz. Bodrum’u daha ferah, daha refah bir ilçe yapmak için el birliğiyle, iş birliğiyle çalışmalıyız.”

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGELİ İŞLETMELERE

ELEKTRİK ENERJİSİ DESTEĞİ HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE I – (1) Bu Kararın amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedellerinin bir kısmının bütçeden karşılanmasını temin etmektir.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kararda geçen;

 1. Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
 2. Dağıtım şirketi: Perakende satış lisansı sahibi elektrik dağıtım şirketini,
 3. İl müdürlüğü: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü, ifade eder.

Elektrik enerjisi desteği

MADDE 3 – (I) Elektrik enerjisi desteği tutarı, Bakanlıkça Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinde, tüketilen elektrik enerjisi giderlerinin; tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadardır. Elektrik enerjisi desteği ödemeleri, Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Uygulama usul ve esasları

MADDE 4 – (I) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli işletmelere ait elektrik enerjisi giderlerine ilişkin farkın Bakanlıkça karşılanabilmesi için, söz konusu Belge sahiplerinin ilk müracaatlarında aşağıdaki bilgi ve belgelerle il müdürlüklerine başvurmaları gerekir.

 1. Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmesini temsil ve ilzama yetkili firma temsilcisi/temsilcileri tarafından imzalanmış dilekçe,
 2. EK 1 ‘deki örneğe uygun taahhütname,
 3. Vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası, aktarım yapılacak bankamn şube adı ve hesap numarası,

ç) Abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi, özel tedarikçi veya lisans sahibinin adı ve abone numarası,

 • Elektrik enerjisi desteği ödemelerinin başlamasını müteakip her dönem için belge ömeği ile birlikte Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmesinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren dağıtım şirketine (perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi dışında kalan tedarikçilerden elektrik enerjisi temin edilmesi hali dâhil) başvurulur.
 • İl Müdürlükleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda bu destekten yararlanabilecek Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerine ilişkin il bazında hazırlanacak olan liste, EK 2’de yer alan tabloya uygun olarak işletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren dağıtım şirketine gönderilir.
 • Dağıtım şirketlerince, İl Müdürlüklerinden gelen bilgiler doğrultusunda o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile bu abonelere uygulanan tarife arasındaki fark, tamamı fatura döneminde peşin olarak ödenmiş faturalarda yer alan aktif enerji bedeli üzerinden fon, pay, gecikme faizleri ve tüm vergiler hariç olmak üzere hesaplanarak yararlanılacak destek tutarı aylık olarak tespit edilir ve bu destekten yararlanacak Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerine ilişkin liste EK 3’te yer alan tablo şeklinde İl Müdürlüklerine iletilir. İl Müdürlükleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde ödemeye hak kazanan işletmeler tespit edilir.
 • Dağıtım şirketi dışındaki bir başka tedarikçiden elektrik enerjisi temin eden Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmeleri için, dağıtım şirketi tarafından yukarıda yer alan esaslar dahilinde özel tedarikçinin satış bedeli ile işletmenin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketi tarafından mesken ve sanayi abonelerine uygulanan birim enerji bedellerinden en düşüğü arasındaki fark enerji desteğine esas bedel olarak alınır. Ancak, bu bedel o bölgedeki dağıtım şirketinin uyguladığı tarifeler üzerinden tespit edilecek farkın üzerinde olamaz.
 • Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi dışında kalan tedarikçilerden elektrik enerjisi temin eden Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinin talepleri, dağıtım şirketine ibraz ettikleri faturalara istinaden dağıtım şirketince belirlenerek yararlanacakları enerji desteği bilgileri ve tutarları liste halinde İl Müdürlüğüne gönderilir.
 • Yapılan nihai değerlendirme sonucunda elektrik enerjisi desteğine hak kazanmış Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinin ödemeleri Bakanlıkça işletmelerin banka hesaplarına aktarılır.
 • Belgelerin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, iptalin gerçekleştiği döneme ait fatura tutarı da dahil olmak üzere, iptal tarihinden İtibaren elektrik enerjisi desteğinden yararlanılamaz. Ancak, iptalin kaldırılması halinde iptalin kaldırıldığı tarihten sonraki döneme ait faturadan başlamak üzere destek uygulamasına devam edilir,
 • Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi değişikliklerinde bu değişikliği müteakip elektrik enerjisi desteğinden bu Belgede kayıtlı yeni işletme bu Belgeyi alış tarihini takip eden aybaşından itibaren yararlanabilir.
 • İşletmeler elektrik enerjisi desteğinin uygun görüldüğünün Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmesine bildirilmesini takip eden aybaşı itibariyle ödemeye hak kazanırlar.

Müeyyide

MADDE 5 — (l) Bu Karar kapsamında Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi sahipleri tarafından yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde geri alma işlemi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise, ilgililer hakkında ayrıca gerekli takibat yapılır. Ödemelere ilişkin işlemler Valiliklerce ve/veya gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça denetlenir.

Elektrik enerjisi desteğinden yararlanamayacaklar

MADDE 6 – (l) Bu Karar kapsamındaki elektrik enerjisi desteğinden yararlanan işletmeler aym dönem için mükerrer olarak diğer kamu kurum ve kuruluşların elektrik enerjisi desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşların elektrik enerjisi desteklerinden yararlanan veya yararlanacak işletmeler, bu Karar kapsamındaki elektrik enerjisi desteğinden yararlanmak üzere müracaat edemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destek ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 7 – (l) 24/5/2010 tarihli ve 2010/478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar” yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE I — 7 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar kapsamında bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihe kadar faturalandırılmış olan enerji desteği ödemeleri Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Yürürlük

MADDE 8 – (l) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı müştereken yürütür.

EK-ı

TURİZM ELEKTRİK ENERJİSİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BEYAN VE TAAHHÜT

12013 tarihli ve 2013/ sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karara istinaden elektrik enerjisi desteğinden yararlanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne yaptığım/yaptığımız müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığım, muhteviyatı itibariyle doğruluğunu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının elektrik enerjisi desteklerinden yararlanmadığımızı beyan; destek uygulamasının herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde ise yararlamlan desteğin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde tahsil edileceğini kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Adı/Unvanı

Yetkili imzalar

EK-2

… YILI           AYI TURİZM ENERJİ DESTEĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN İŞLETME BİLGİLERİ

SıraNo TTSG’deKayıtlı Firma

Unvanı

İşletme Adresi YatırımKonusu

(Otel, restoran, vb.)

Aboneliğinin Bulunduğu il AbonesiOlduğu

Dağıtım

Şirketinin//ÖzeI

Tedarikçinin Adı

AboneNumarası İstihdam (Kişi)

Not: Her sayfa Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince onaylanarak ilgili elektrik dağıtım şirketlerine gönderilecektir.

SıraNo FirmaUnvanı İşletme Adresi Aboneliğinin Bulunduğu il AbonesiOlduğu

Dağıtım

Şirketinin [Özel

Tedarikçinin

Adı

AboneNumarası DestekDönemi

(200…/…)

ElektrikTüketimi

(KWH)

AboneGrubu

Tüketim

Bedeli*

(Vergiler Hariç)

EnerjiDesteğine

Esas

Tarife

Aktarım YapılacakEnerji

Tutarı(TL)

TOPLAM

EK-3

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGELİ TURİZM

İŞLETMELERİNE İLİŞKİN ELEKTRİK ENERJİSİ FARK TABLOSU

* İşletmenin ait olduğu abone grubu birim fiyatı esas alınarak hesaplanacak tüketim bedeli yazılacaktır.

** İşletmenin ait olduğu abone grubu birim fiyatı ile destek uygulamasına esas abone grubu birim fiyatı farkı yazılacaktır.

Not: Her sayfa elektrik dağıtım şirketi yetkililerince onaylanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüğüne gönderilecektir.

Yorumlar
Loading...